Személyes adatok kezelése

Az AIDA Apartman adatvédelmi tájékoztatója

Adatkezelő azonosítása

Adatkezelő neve: Szilágyi János

Postacíme: 4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 35.

e-mail címe: info@aidaapartman.hu

Telefonszáma:+3670/948-4685

Honlap: www.aidaapartaman.hu

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, – vagy közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt területre be és kilépők, benn tartózkodók.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

 • név: azonosítás
 • telefonszám: kapcsolattartás
 • e-mail cím: kapcsolattartás
 • kérdés tartalma: válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés

 Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

 • név: azonosítás
 • telefonszám: kapcsolattartás
 • e-mail cím: kapcsolattartás
 • kérdés/kérés tartalma: válaszadás
 • kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése: ajánlatadáshoz szükséges
 • rendelt termék/szolgáltatás megnevezése: ajánlatadáshoz szükséges
 • rendelt termék/szolgáltatás darabszáma: ajánlatadáshoz szükséges
 • igényelt szállítási vagy teljesítési határidő: ajánlatadáshoz szükséges
 • speciális igények megjelölése: ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Panaszkezelés:

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatása/terméke, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

A kezelt adatok köre és célja:

 • panasz azonosítója: azonosítás
 • név: azonosítás
 • panasz beérkezésének időpontja: azonosítás
 • telefonszám: kapcsolattartás
 • a hívás időpontja: azonosítás
 • a beszélgetés során megadott személyes adatok: azonosítás
 • számlázási/levelezési cím: kapcsolattartás
 • panaszolt termék/szolgáltatás: panasz kivizsgálása
 • csatolt dokumentumok: panasz kivizsgálása
 • panasz oka: panasz kivizsgálása
 • maga a panasz: panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bekezdés alapján, kötelezően.

Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban szobafoglalás, bejelentkezés

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

 • név: azonosítás
 • vendég születési hely és ideje (jogszabály alapján)
 • vendég lakcíme (jogszabály alapján)
 • vendég személyi azonosító okmányának (útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély) száma (jogszabály alapján)
 • vendég állampolgársága (jogszabály alapján)
 • szálláshelyre érkezés időpontja (jogszabály alapján)
 • szálláshelyről távozás időpontja (jogszabály alapján)
 • vendégéjszakák száma (jogszabály alapján)
 • idegenforgalmi adó teljes összege (jogszabály alapján)
 • vendég saját kezű aláírása kivéve, ha a vendég külső ok (pl. életkor, egészségi állapot, stb.) miatt annak megtételére képtelen.

Az adatkezelés célja, jogalapja: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 29.) számú a helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján az adatkezelő vendégnyilvántartó könyv (vendégkönyv) vezetésére köteles.

Amennyiben a nyilvántartás elektronikus formában vezetett, a fent meghatározott adattartalmú bejelentőlap adatkezelése kötelező.

Adatkezelés időtartama: az adó megállapításhoz szükséges alapbizonylatokat (vendégkönyv, bejelentőlap, gépi kiíratás) a külön jogszabályban meghatározott elévülési időn belül kötelező megőrizni.

Adatkezelés időtartama: Az iratok (vendégkönyv, bejelentőlap, gépi kiíratás stb.) megőrzési ideje az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3)-(4) bekezdésének értelmében meghatározott 5 év.

Kamerarendszer üzemeltetés

A Személy és vagyonvédelmi valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmt.) 31. §-a alapján az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése az emberi élet, testi épség és vagyonvédelem érdekében történik.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a kamerarendszer által megfigyelt területre be és kilép, bent tartózkodik.

Kezelt adatok köre és célja:

 • képfelvétel: emberi élet, testi épség és vagyonvédelem

Az adatkezelés időtartama az Szvmt. 31. § (2) bekezdése értelmében, felhasználás hiányában a rögzített kép felvételt legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni illetve törölni kell.

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő kizárólag feladata elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelheti.

Ad át, továbbít adatokat az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatását a Partnereknek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Milyen jogaim vannak?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való joga, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását-  ha jogszabály ki nem zárja- a info@aidaapartman.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatott a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési

Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem)
 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről s a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés)
 • Az adatállomások vírusok elleni védelméről (vírusvédelem)
 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem.)

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt.: 2018. 05.25.

Szilágyi János

 

Hívjon most!

+36 (70) 948-4685

Ajánlatkérés / szállásfoglalás

A Villa Aida Apartman elhelyezkedése Hajdúszoboszlón