Výteèné ubytování, tichá lokalita, ca deset minut pìšky od termálù, ca pìt minut pìšky od krámu COOP.
Jánoš (majitel) je super chlap, v pøípadì potøeby vždy pomùže a poradí, kam nejlíp zajít a co dìlat.
Auto lze schovat do podzemní garáže.
V pøípadì dobrýho poèasí je možnost grilovat, v pøípadì špatnýho poèasí je plnì vybavená kuchyòka.
Vøele doporuèujeme, byli jsme tam už dvakrát a urèitì znova pojedeme!
Jirka+Asia z Prahy.